top of page

De Curriculumcommissie heeft haar derde tussenadvies aangeboden aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). Het advies gaat over de bijstelling van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Ook heeft de commissie een studie over kansengelijkheid opgeleverd, waarna in september nog een studie volgt over samenhang en vaardigheden. De Minister heeft het tussenadvies op 9 juli aangeboden aan de Tweede Kamer.


In dit derde advies wordt het belang van een beter doordachte aanpak bij de herziening van examenprogramma’s bepleit. Ook zouden examenprogramma’s beter moeten kunnen aansluiten bij een breed en gevarieerd curriculum in de bovenbouw. De commissie bepleit ook dat scholen de ruimte nemen voor een grotere diversiteit aan onderwijsaanbod. Dit komt gelijke kansen voor alle leerlingen ten goede. De commissie is van mening dat het schoolexamen een prominentere plaats kan krijgen binnen het huidig examenstelsel. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing ten goede en biedt ruimte voor een grotere inbreng van leraren en scholen. Niet alle examenprogramma’s behoeven een even grote bijstelling.

Nu aan de slag met een volgende vraag: hoe te komen tot een vaste cyclus van actualisering van het curriculum in het primair- en voortgezet onderwijs?


Wil je meer weten, lees dan onderstaand het derde tussenadvies of luister naar een korte podcast. In deze podcast licht commissievoorzitter Roel Kuiper de belangrijkste punten van het derde advies toe.


In een eerste podcast vertellen Roel Kuiper en Nienke Nieveen over de achtergrond van de commissie. In een tweede podcast vertelt Roel Kuiper over de hoofdlijn van het derde tussenadvies.


Eerder adviseerde de Curriculumcommissie over de voorstellen van Curriculum.nu en over de bijstelling kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. De commissie wees op het belang van een rationale, een samenhangend denkkader dat ondersteunt bij het aanpassen van het curriculum.


Na de politieke besluitvorming zal SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) in opdracht van de minister van OCW de bijstelling van het curriculum ter hand nemen.Tussenadvies 3

Derde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over examenprogramma’s voortgezet onderwijs opgeleverd

Download Document
bottom of page