Dr. Nienke M. Nieveen

Het onderzoek van Nienke Nieveen richt zich op het verbinden van diverse niveaus van curriculumontwikkeling, inclusief het niveau van de school en de les, de steun die daarvoor nodig is vanuit het onderwijssysteem als geheel en manieren waarop curriculumontwikkeling, docentontwikkeling en schoolorganisatieontwikkeling met elkaar verbonden worden.


Nienke heeft haar professionele basis als onderwijskundig onderzoeker, ontwerper en docent gelegd bij de opleiding Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente, waar ze in 1993 cum laude afstudeerde. In 1997 is zij gepromoveerd op het terrein van curriculumevaluatie. Vanaf haar promotietraject en in latere onderzoekstrajecten heeft ze een stevige bijdrage geleverd aan onderwijskundig en curriculair ontwerponderzoek, resulterend in een groot aantal wetenschappelijke publicaties, multidisciplinaire samenwerkingen, een veel geraadpleegde website en de professionele ontwikkeling van betrokkenen.


Van 1997 tot 2007 was ze als universitair docent verbonden aan de Universiteit Twente en van 2007 tot 2019 was ze werkzaam als senior curriculumonderzoeker en -ontwikkelaar bij SLO. Hier werkte ze vanuit de driehoek praktijk, beleid en onderzoek aan het curriculum van vakken en leergebieden in het basis- en voortgezet onderwijs en aan het thema schooleigen curriculumontwikkeling. Deze werkzaamheden combineerde ze tussen 2017 en 2019 met haar universitair hoofddocentschap aan de Eindhoven School of Education van de Technische Universiteit Eindhoven. Vanaf 2019 is ze als universitair hoofddocent en directeur van de lerarenopleidingen verbonden aan de Universiteit Twente.


Nienke is voorzitter van de VOR-divisie Curriculum, voorzitter van het Curriculum Network van de EERA (European Educational Research Association), bestuurslid van EuroAcs (European Association on Curriculum Studies), lid van het International Network for Curriculum Studies van de University of Stirling, Scotland, lid van de Welsh Government's Curriculum and Assessment Group, External examiner for the Masters of Education program, Maynooth University, Ireland, lid van de ICO-onderzoeksschool, lid van de VSNU/ICL (Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen), Stuurgroeplid van de opleidingsscholen AOS-ON en Partnerschap 2 en deputy editor van The Curriculum Journal.

  • Universitair hoofddocent curriculumstudies bij ELAN, afdeling docentontwikkeling.

  • Directeur lerarenopleidingen, Universiteit Twente.

  • Universitair hoofddocent curriculumstudies bij ELAN, afdeling docentontwikkeling.

  • Directeur lerarenopleidingen, Universiteit Twente.