Basis documenten

Factsheet Curriculucommissie
29 maart 2022
Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs
13 december 2021
VERDIEPENDE STUDIE - SAMENHANG IN HET CURRICULUM
29 november 2021
Aanbiedingsbrief bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs
31 oktober 2021
Bijstelling concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Werkopdracht aan SLO.
31 oktober 2021
Bijstelling concept-examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo.
Werkopdracht aan SLO.
31 oktober 2021
Aanbiedingsbrief TK Lopende trajecten curriculum en derde tussenadvies Curriculumcommissie
8 juli 2021
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling.
8 juli 2021
VERDIEPENDE STUDIE - KADERS VOOR KANSEN
29 juni 2021
Bijlage 3 Tussenadvies-3 Verdeling van ontwerptijd examenprogramma's
29 juni 2021
Bijlage 2 Tussenadvies-3 Rationale van het funderend onderwijs
29 juni 2021
Bijlage 1 Tussenadvies-3 Concept werkopdracht aan SLO examenprogramma's
29 juni 2021
TUSSENADVIES-3 EXAMENPROGRAMMA'S IN PERSPECTIEF
29 juni 2021
Begrippenlijst Tussenadvies-3 Examenprogramma's in perspectief
29 juni 2021
Kamerbrief: Reactie m.b.t. lopende trajecten curriculumbijstelling
8 maart 2021
Evaluatie wet onderbouw vo. GION 2011
24 januari 2021
TUSSENADVIES-2 DOEL EN RUIMTE
24 januari 2021
Bijlage 1 Tussenadvies-2 Concept werkopdracht aan SLO kerndoelen
24 januari 2021
Bijlage 2 Tussenadvies-2 Verdeling ontwerptijd kerndoelen
24 januari 2021
Commissie Wijnen kerndoelen basisonderwijs 2002
6 januari 2021
Verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Kamerbrief d.d. 9 september 2020 inzake de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31 293)
29 november 2020
TUSSENADVIES-1 KADERS VOOR DE TOEKOMST
29 november 2020
Bijlage 1 Tussenadvies-1 Kansengelijkheid Nederlands & rekenen/wiskunde
29 november 2020
Bijlage 2 Tussenadvies-1 Nadere verkenning rekenen & wiskunde
29 november 2020
Bijlage 3 Tussenadvies-1 Tussenfase Mens & Maatschappij
29 november 2020
Benoemingsbesluit CurriculumCommissie
17 september 2020
Kamerbrief Instelling wetenschappelijke curriculumcommissie
8 september 2020
Eindadvies Curriculum: Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen
2 september 2020
Instellingsbesluit curriculumcommissie versie voor ondertekening
2 september 2020
Motie taal, rekenen en burgerschap
19 juni 2020

Documenten en downloads

Wis selectie

Onze opdracht

Voorgeschiedenis

In maart 2018 startte Curriculum.nu, met als doel een beter en actueel curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. Het nieuwe curriculum moet het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs én het uiteindelijke vervolgonderwijs beter op elkaar laten aansluiten. Ook moet het nieuwe curriculum de samenhang tussen vakken versterken en de overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen. Leraren kunnen zo boeiend en uitdagend onderwijs geven. Bovendien moet het nieuwe curriculum scholen en leraren meer ruimte bieden om eigen keuzes te maken. Alleen dan kan de inhoud van het onderwijs goed aansluiten op de eigen onderwijsvisie en de behoeften van de leerlingen.

Voorstellen voor vernieuwing
In 2018 en 2019 vond de ontwikkelfase plaats onder de naam Curriculum.nu. Binnen Curriculum.nu deden teams van leraren, schoolleiders en curriculumexperts voorstellen voor vernieuwing van het onderwijs. In oktober 2019 bood Curriculum.nu deze voorstellen aan de minister voor Basis-, Voortgezet Onderwijs en Media aan. De voorstellen zijn de basis voor de nog te ontwikkelen nieuwe kerndoelen en eindtermen. Kerndoelen en eindtermen zijn de kennis, inzichten en vaardigheden die een leerling aan het eind van zijn of haar schooltijd moet hebben.

Onafhankelijke commissie
Op 9 september 2020 benoemde de minister een onafhankelijke wetenschappelijke curriculumcommissie. Deze commissie adviseert de minister over de vernieuwing van het landelijke curriculum. En over de manier waarop deze vernieuwing vorm moet krijgen. Expertisecentrum SLO formuleert de conceptkerndoelen en -eindtermen en voert de curriculumvernieuwing uit. SLO doet dit samen met inhoudelijke experts en leraren.

Uiteraard worden de nieuwe kerndoelen en eindtermen pas wettelijk vastgelegd als ze in de praktijk zijn getoetst. Om zeker te weten dat ze goed werken in de klas en recht doen aan de doelen van Curriculum.nu.

Bij Koninklijk Besluit d.d. 15 juli is een onafhankelijke wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld. De commissie adviseert aan de minister over gewenste aanpassingen in het landelijke curriculum en over de werkwijze waarop de herijking moet worden vormgegeven. SLO vertaalt na opdracht van de minister de gewenste aanpassingen naar conceptkerndoelen en -eindtermen en voert het proces van de curriculumvernieuwing uit. SLO doet dit samen met inhoudelijk experts en leraren. Deze nieuwe conceptkerndoelen en eindtermen worden voordat ze wettelijk worden vastgelegd eerst getoetst in pilots, om te bezien of ze goed werken in de klas en recht doen aan de doelstellingen van het curriculumtraject.