Een vernieuwd curriculum

Voorwaarde voor goed onderwijs is een curriculum (leerplan) dat actueel is en richting geeft aan het leerproces van leerlingen. In en om de school werken heel veel mensen met het curriculum, denk aan de leraar, de lerarenopleider, de toetsenmaker, de methodemaker etc. Voor hen moet duidelijk zijn wat de richting is: wat moet en wat mag binnen het curriculum. Een curriculum is actueel als het is samengesteld op basis van de laatste inzichten in onderwijs, maatschappij en wetenschap.

 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft een onafhankelijke wetenschappelijke commissie (curriculumcommissie) ingesteld om te adviseren over gewenste aanpassingen in het landelijke curriculum en over de werkwijze waarop de actualisering moet worden vormgegeven. De curriculumcommissie draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

4 feb. 2021
Wetenschappelijke commissie adviseert over de landelijke bijstelling van het curriculum po en vo
8 dec. 2020
Eerste tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over landelijke bijstelling van het curriculum komen medio januari uit.
29 nov. 2020
Beantwoording van vragen van Kamerleden over de brief d.d. 9 september jl. over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Actueel

Commissieleden

Tijdlijn

Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
oktober
2020
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
december
2020
Tussenadvies III over de planning en werkwijze voor de vakvernieuwingen vo bovenbouw
juni
2021

Taken van de curriculumcommissie

De commissie heeft als taak om een advies uit te brengen over de vernieuwing van het curriculum voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De commissie geeft aanbevelingen voor het bijstellen van de kerndoelen en de eindtermen (de kennis, inzichten en vaardigheden waar een leerling aan het eind van zijn schoolloopbaan minimaal over zou moeten beschikken). De Curriculumcommissie adviseert over:

  1. de technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het onderwijs;

  2. de werkopdracht die SLO krijgt van de minister om conceptkerndoelen te ontwikkelen op basis van de curriculumvoorstellen, de verdeling van ontwerptijd en de wijze van formulering van de kerndoelen die onderdeel zijn van deze opdracht;

  3. de werkopdracht die SLO krijgt van de minister om concepteindtermen te ontwikkelen, de verdeling van ontwerptijd en de wijze van formulering van de eindtermen die onderdeel zijn van deze opdracht;

  4. de mate waarin de conceptkerndoelen en concepteindtermen voldoen aan de doelstellingen voor het nieuwe curriculum. Er is bijzondere aandacht voor het terugdringen van overladenheid en het bevorderen van kansengelijkheid voor leerlingen;

  5. de eigen werkwijze en samenstelling bij afronding van haar advieswerkzaamheden, een zogenaamde  eindevaluatie. Hier hoort een advies bij over hoe het curriculum in de toekomst op gezette tijden geactualiseerd kan worden.

De curriculumcommissie heeft de opdracht gekregen te adviseren over het vervolg op de ontwikkelfase Curriculum.nu.

De commissie brengt adviezen uit over de ontwikkeling en bijstelling van kerndoelen en eindtermen.