Een goed curriculum

Goed onderwijs kan niet zonder een goede basis. Het curriculum is die basis. Want in het curriculum staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Een goed curriculum geeft richting aan het leerproces van leerlingen. Leraren, lerarenopleiders, methodemakers en al die andere mensen die in en om de school werken, weten zo wat ze moeten en mogen doen. Een goed curriculum is ook actueel. De laatste inzichten uit onderwijs, maatschappij en wetenschap zijn erin verwerkt.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft een onafhankelijke wetenschappelijke commissie (curriculumcommissie) ingesteld. Deze is gevraagd te adviseren over gewenste aanpassingen in het landelijke curriculum en over de werkwijze waarop de actualisering moet worden vormgegeven. Zo draagt de curriculumcommissie bij aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
 

4 feb. 2021
Wetenschappelijke commissie adviseert over de landelijke bijstelling van het curriculum po en vo
8 dec. 2020
Eerste tussenadviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie over landelijke bijstelling van het curriculum komen medio januari uit.
29 nov. 2020
Beantwoording van vragen van Kamerleden over de brief d.d. 9 september jl. over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie.

Actueel

Commissieleden

Tijdlijn

Tussenadvies I over de curriculumvoorstellen (verschijnt samen met het tussenadvies II werkopdracht po/onderbouw vo)
oktober
2020
Tussenadvies II over de werkopdracht ontwikkeling conceptkerndoelen po en onderbouw vo
december
2020
Tussenadvies III over de planning en werkwijze voor de vakvernieuwingen vo bovenbouw
juni
2021

Taken van de curriculumcommissie

De commissie adviseert over de vernieuwing van het curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. Daar horen ook aanbevelingen voor de kerndoelen en de eindtermen bij. Eindtermen zijn de kennis, inzichten en vaardigheden die een leerling aan het eind van zijn of haar schoolloopbaan moet hebben.

De curriculumcommissie kijkt of de voorstellen van Curriculum.nu technisch en inhoudelijk bruikbaar zijn. Ook beoordeelt de commissie de werkopdrachten van de minister aan SLO om conceptkerndoelen en concepteindtermen te maken. Zijn de opdrachten helder over de ontwerptijd en de manier waarop SLO de kerndoelen en de eindtermen moet formuleren? Als de nieuwe kerndoelen en eindtermen er zijn, controleert de commissie of ze voldoen aan de gestelde doelen. Is het vernieuwde curriculum bijvoorbeeld minder overladen? En bevordert het gelijke kansen voor leerlingen? De commissie eindigt met een evaluatie over haar eigen functioneren en hoe in de toekomst het curriculum meer systematisch te actualiseren.

De curriculumcommissie adviseert over de vernieuwing van het curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. En doet voorstellen hoe de nieuwe kerndoelen en eindtermen aan de doelen van Curriculum.nu kunnen voldoen.