top of page

Eerste adviezen van de wetenschappelijke Curriculumcommissie beschikbaar


Op 27 januari heeft de wetenschappelijke Curriculumcommissie twee adviezen aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het eerste advies gaat over de beoordeling van de voorstellen van Curriculum.nu en het tweede advies gaat over de werkopdracht voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Beide adviezen sluiten op elkaar aan.


De commissie onderstreept het belang van een toekomstbestendig curriculum en van een voorspoedige voortgang van het ontwikkeltraject. Een bijgesteld curriculum zou volgens haar moeten leiden tot een breed curriculum voor leerlingen waarbinnen ruimte is voor scholen om eigen keuzes te maken en waarmee tevens het eigenaarschap van leraren wordt vergroot. Dit vindt de commissie belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van vernieuwde kerndoelen en eindtermen.  

De commissie spreekt haar waardering uit voor de voorstellen die leraren, schoolleiders en curriculumexperts hebben ontwikkeld. Dit geldt ook voor de werkopdracht aan SLO. Het ministerie van OCW is nu aanzet om opvolging te geven aan de aanbevelingen van de commissie. 


Conform de opdracht die de wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft gekregen van de ministers van Onderwijs heeft de commissie eerst een advies (Kaders voor de toekomst) over de technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu gegeven. Er liggen goede voorstellen, maar er zijn aanscherpingen nodig. Een belangrijke aanbeveling daarbij is het werken met een rationale als basis voor het verdere ontwikkeltraject. Daarin wordt beschreven wat de verschillende functies van het onderwijs zijn, zoals kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het maakt beargumenteerde keuzes mogelijk en bevordert de samenhang binnen het curriculum.    


In het tweede advies (Doel en ruimte) adviseert de commissie over de conceptwerkopdracht aan SLO voor het vervolgtraject: het maken van conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze kerndoelen moeten zo geformuleerd worden dat ze niet alleen op landelijk niveau het onderwijskader aangeven, maar ook gebruikt kunnen worden in de onderwijspraktijk. Daarbij zijn leraren en schoolleiders aan zet en de school is verantwoordelijk voor de invulling van het eigen onderwijsprogramma.  


Tussenadvies 1 Kaders voor de toekomst 

Bijlage Tussenadvies 1  - Beoordelingskader kansengelijkheid 

Bijlage Tussenadvies 1 -  Nadere verkenning rekenen en wiskunde

Bijlage Tussenadvies 1 - Tussenfase mens en maatschappij kort verslag


Tussenadvies 2 Doel en ruimte

Bijlage Tussenadvies 2 - Concept verdeling van ontwerptijd

Bijlage Tussenadvies 2 - Concept werkopdracht aan SLO kerndoelenDe overhandiging van de tussenadviezen 1 en 2 op 27 jan aan minister Slob

Wetenschappelijke commissie adviseert over de landelijke bijstelling van het curriculum po en vo

Download Document
bottom of page