top of page
Events
Dit is een wel heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020

Begrippenlijst

Breed curriculum

Bij een breed en rijk curriculum wordt naast een systematische hantering van de drie doeldomeinen (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming), ook recht gedaan aan de drie typen onderwijsdoelen (aanbodsdoelen, inspanningsdoelen en beheersingsdoelen).

 

Curriculum

Een curriculum of leerplan structureert onderwijsleerprocessen en zorgt voor de onderlinge afstemming ervan in het licht van een rationale. Een belangrijke functie van curricula is het bevorderen van gezamenlijke doelgerichtheid in onderwijzen en leren.

 

Doeldomeinen

De drie doeldomeinen maken onderdeel uit van de rationale van het onderwijs. Bij kwalificatie (i) gaat het om het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen en een basis te verwerven voor vervolgstudie of beroep. Bij socialisatie (ii) gaat het om een oriëntatie op verschillende culturen, praktijken en tradities (inclusief de verschillende waarden en normen die daarin een rol spelen) en het vermogen zich te verhouden tot de samenleving. Bij persoonsvorming (iii) gaat het om het ontwikkelen van een zelfstandige positie en kritisch vermogen om als persoon verantwoordelijk in de wereld te staan.

 

Eindtermen

Eindtermen beschrijven welke kennis, vaardigheden en attitudes leerlingen aan het einde van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs minimaal dienen te bereiken op verschillende niveaus van ervaring en/of beheersing. Ze bevatten altijd een standaard of een norm.

Eindtermen vormen, evenals kerndoelen, een opdracht aan de school. Het zijn instrumenten voor curriculum- en toetsontwikkeling.

                       

Examenprogramma’s

Daar waar een vak wordt afgesloten met een schoolexamen of centraal examen, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen of eindtermen aangewezen waarover het centraal examen of schoolexamen zich uitstrekt. Deze zijn voorschrijvend.

De eisen voor het centraal examen worden gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'.

 

Kerndoelen

Kerndoelen beschrijven een aanbod, ze beschrijven een verwachting van wat ermee gedaan wordt en ze spreken over de beheersing van eindniveaus (aanbods-, inspannings- en beheersingsdoelen). Het zijn wettelijk vastgelegde leerplankaders, ingericht op basis van een rationale. Ze hebben primair een functie voor de ontwikkeling van onderwijs en houden een opdracht in voor de school.

 

Rationale

De rationale geeft aan waartoe onderwijs dient en formuleert onderwijsdoelen. Een rationale is een instrument dat enerzijds gebruikt dient te worden voor het maken van leerplankaders op landelijk niveau. Anderzijds is het een praktisch instrument waarmee leraren en schoolleiders onderwijsdoelen binnen de context van de school operationeel kunnen maken.

bottom of page