top of page
Events
Dit is een wel heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020

Privacy

Hoe gaat de CurriculumCommissie met persoonsgegevens om?


De commissie Onderwijsbevoegdheden hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om.
De commissie hanteert daarbij een aantal uitgangspunten:

  • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving. Te denken valt aan de Archiefwet 1995, Wet openbaarheid van bestuur, of Wet op het onderwijstoezicht.

  • De verwerking van persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag. Verwerkingen van de CurriculumCommissie zijn voornamelijk gebaseerd op de uitvoering van publiekrechtelijke taken, het nakomen van wettelijke verplichtingen of de uitvoering van overeenkomsten. Het verwerken van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld ook nodig zijn voor een gerechtvaardigd belang.

  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat noodzakelijk is en alleen voor het specifieke doel waarvoor ze worden verzameld. Er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerkt de commissie minder of geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is proportioneel en subsidiair.

  • De CurriculumCommissie is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en informeert betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. In enkele gevallen informeert de commissie de betrokkenen in beginsel niet: als u de persoonsgegevens zelf heeft verstrekt aan de CurriculumCommissie.

  • De CurriculumCommissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dan op grond van de Archiefwet 1995 is vereist, of  op een andere wijze wettelijk is bepaald. Als persoonsgegevens niet langer noodzakelijk of vereist zijn, worden deze vernietigd.

  • De CurriculumCommissie neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zo worden persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en zorgt de Commissie Onderwijsbevoegdheden voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die de commissie onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, waaronder in ieder geval de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging. Met ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens worden nadere afspraken gemaakt.

 

Rechten van betrokkene

Als de CurriculumCommissie persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt de CurriculumCommissie verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt, rectificatie, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Het verzoek of bezwaar kunt u doen via info@curriculumcommissie.nl

Ter bevestiging van uw identiteit kunt u worden verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op Rijksoverheid.nl. Ook kunt u worden verzocht uw verzoek te preciseren.

bottom of page