Events
Dit is een wel heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020

Onze opdracht

Achtergrond

In maart 2018 is onder de naam Curriculum.nu een proces gestart om het curriculum voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs bij de tijd te brengen. Dit moet bijdragen aan een verbeterde aansluiting van primair onderwijs, voortgezet onderwijs én het uiteindelijke vervolgonderwijs. Het versterkt de samenhang tussen vakken, dringt de overladenheid van het huidige onderwijsprogramma terug en draagt eraan bij dat leraren boeiend en uitdagend onderwijs kunnen geven. Het nieuwe curriculum moet scholen en leraren bovendien meer ruimte bieden om eigen keuzes te maken in de inhoud van hun onderwijs, dat goed moet aansluiten op hun onderwijsvisie en de behoeften van hun leerlingen.

 

In de zogeheten ontwikkelfase van Curriculum.nu is in 2018 en 2019 door teams van leraren, schoolleiders en curriculumexperts gewerkt aan voorstellen om de inhoud van het onderwijs te vernieuwen. Deze voorstellen zijn in oktober 2019 aangeboden aan de minister voor Basis-, Voortgezet Onderwijs en Media. In de vervolgfase worden deze voorstellen gebruikt als basis voor de te vernieuwen kerndoelen en eindtermen: de kennis, inzichten en vaardigheden waar een leerling gedurende zijn of haar schooltijd over leert beschikken.

 

Bij Koninklijk Besluit d.d. 15 juli is een onafhankelijke wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld. De commissie adviseert aan de minister over gewenste aanpassingen in het landelijke curriculum en over de werkwijze waarop de herijking moet worden vormgegeven. SLO vertaalt na opdracht van de minister de gewenste aanpassingen naar conceptkerndoelen en -eindtermen en voert het proces van de curriculumvernieuwing uit. SLO doet dit samen met inhoudelijk experts en leraren. Deze nieuwe conceptkerndoelen en eindtermen worden voordat ze wettelijk worden vastgelegd eerst getoetst in pilots, om te bezien of ze goed werken in de klas en recht doen aan de doelstellingen van het curriculumtraject.