Events
Dit is een wel heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020
Nog een heel belangrijk event
21 juni 2020

Onze opdracht

Voorgeschiedenis

In maart 2018 startte Curriculum.nu, met als doel een beter en actueel curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. Het nieuwe curriculum moet het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs én het uiteindelijke vervolgonderwijs beter op elkaar laten aansluiten. Ook moet het nieuwe curriculum de samenhang tussen vakken versterken en de overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen. Leraren kunnen zo boeiend en uitdagend onderwijs geven. Bovendien moet het nieuwe curriculum scholen en leraren meer ruimte bieden om eigen keuzes te maken. Alleen dan kan de inhoud van het onderwijs goed aansluiten op de eigen onderwijsvisie en de behoeften van de leerlingen.

Voorstellen voor vernieuwing
In 2018 en 2019 vond de ontwikkelfase plaats onder de naam Curriculum.nu. Binnen Curriculum.nu deden teams van leraren, schoolleiders en curriculumexperts voorstellen voor vernieuwing van het onderwijs. In oktober 2019 bood Curriculum.nu deze voorstellen aan de minister voor Basis-, Voortgezet Onderwijs en Media aan. De voorstellen zijn de basis voor de nog te ontwikkelen nieuwe kerndoelen en eindtermen. Kerndoelen en eindtermen zijn de kennis, inzichten en vaardigheden die een leerling aan het eind van zijn of haar schooltijd moet hebben.

Onafhankelijke commissie
Op 9 september 2020 benoemde de minister een onafhankelijke wetenschappelijke curriculumcommissie. Deze commissie adviseert de minister over de vernieuwing van het landelijke curriculum. En over de manier waarop deze vernieuwing vorm moet krijgen. Expertisecentrum SLO formuleert de conceptkerndoelen en -eindtermen en voert de curriculumvernieuwing uit. SLO doet dit samen met inhoudelijke experts en leraren.

Uiteraard worden de nieuwe kerndoelen en eindtermen pas wettelijk vastgelegd als ze in de praktijk zijn getoetst. Om zeker te weten dat ze goed werken in de klas en recht doen aan de doelen van Curriculum.nu.

Bij Koninklijk Besluit d.d. 15 juli is een onafhankelijke wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld. De commissie adviseert aan de minister over gewenste aanpassingen in het landelijke curriculum en over de werkwijze waarop de herijking moet worden vormgegeven. SLO vertaalt na opdracht van de minister de gewenste aanpassingen naar conceptkerndoelen en -eindtermen en voert het proces van de curriculumvernieuwing uit. SLO doet dit samen met inhoudelijk experts en leraren. Deze nieuwe conceptkerndoelen en eindtermen worden voordat ze wettelijk worden vastgelegd eerst getoetst in pilots, om te bezien of ze goed werken in de klas en recht doen aan de doelstellingen van het curriculumtraject.