Instellingsbesluit Curriculumcommissie
Benoemingsbesluit Curriculumcommissie
Startbijeenkomst Curriculumcommissie
Tussenadvies over de curriculumvoorstellen
Tussenadvies over de werkopdracht voor po/onderbouw vo
Tussenadvies over de planning en werkwijze voor de vakvernieuwingen voor de bovenbouw van het vo
Tussenadvies over de ontwikkelde conceptkerndoelen voor po/onderbouw vo, alvorens deze doelen in de onderwijspraktijk worden getoetst op uitvoerbaarheid
Tussenadvies over de ontwikkelde concepteindtermen voor de bovenbouw vo
Eindadvies over de kerndoelen po en onderbouw vo en aanbevelingen voor een systematiek om tot periodieke herijking van het curriculum te komen.

Tijdlijn